Przejdź do treści

Dofinansowanie z ZUS na BHP 2022

Czy wiesz jak uzyskać dofinansowanie z ZUS na BHP w 2022 roku? Od 6 czerwca 2022 można składać wniosek o dofinansowanie w programie na dotacje ZUS 2022.

Dofinansowanie BHP 2020

Zakład Ubezpieczeń Społecznych postanowił ulżyć przedsiębiorcom w zakresie utrzymania zdolności do pracy pracowników. Od kilku lat można otrzymać z ZUS dotacje na poprawę warunków pracy. O środki może ubiegać się każda firma, która przygotuje wypełniony wniosek o dofinansowanie z ZUS projektu  inwestycyjnego lub doradczo-inwestycyjnego w zakresie BHP. Celem realizowanych działań jest tzw. ZUS prewencja wypadkowa.

Dofinansowanie z ZUS na BHP 2022

Od 1 stycznia 2018 roku weszły w życie nowe przepisy, które zmieniają zasady działania programu. Te same zasady programu ZUS dotacje 2022 będą obowiązywać wszystkich przedsiębiorców. Do tej pory wnioski były rozpatrywane w kolejności zgłoszeń, a na ocenę projektu trzeba było czekać nawet kilkanaście miesięcy! Aktualnie wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane w ramach procedury konkursowej. Jeśli chodzi o zakres na jaki możemy uzyskać dofinansowanie z ZUS na BHP 2022 to nie uległo to zmianie i nadal jest wiele możliwych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo:

 • osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń
 • optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych itp.)
 • urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi itp.),
 • elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych itp.),
 • kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwięko-chłonnoizolacyjnych
 • obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi,
  wyrobów i ustrojów przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.)
 • neutralizatorów elektryczności statycznej
 • urządzeń oczyszczających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy itp.)
 • urządzeń i elementów wentylacji
 • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości
 • urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków
 • dotacje z ZUS na wózek widłowy
 • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.

Wniosek o dofinansowanie z ZUS

Przygotowanie wniosku ZUS o dofinansowanie BHP warto powierzyć specjalistom z kilkuletnim doświadczaniem. Na rynku jest wiele firm, które oferuję pomoc w wypełnieniu wniosku, ale jest to dla nich nowy obszar, ponieważ do tej pory przygotowywali wyłącznie wnioski o środki z unii europejskiej. Przypominamy, że program działa od 2013 roku, dlatego doradca powinien mieć przeprowadzonych wiele projektów. W przeciwnym wypadku możemy dowiedzieć się po kilku miesiącach, że nasz wypełniony wniosek o dofinansowanie ZUS został odrzucony, a możliwość uzyskania środków na poprawę warunków pracy naszych pracowników niestety przepadła. W celu uzyskania dokładnych informacji i pomocy prosimy o wypełnienie formularza w zakładce Kontakt.

Warunki uczestnictwa w konkursie

Do Konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
2) nie zalega z opłacaniem podatków;
3) nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji,
postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
4) nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
5) nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Wniosek, złożony przez Wnioskodawcę, który nie spełnia powyższych kryteriów , nie podlega rozpatrzeniu. W jednym Projekcie może być realizowanych równocześnie wiele działań o różnym charakterze i z różnych obszarów technicznych, które mają przyczynić się do ograniczenia lub zniwelowania występowania czynników ryzyka na stanowiskach pracy. W ramach Programu dofinansowania podlegają dofinansowaniu wyłącznie działania inwestycyjne i doradcze wskazane w Katalogu działań. Planowany termin realizacji Projektu, określony we Wniosku, nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy. Wnioskodawca powinien zaplanować go biorąc pod uwagę: czas potrzebny od zamówienia/zlecenia, dostawy/usługi, przeprowadzenie pomiarów po realizacji Projektu, zdobycie uprawnień na urządzenia (jeśli Projekt tego wymaga). Termin ten może być zmieniony jedynie przez Eksperta w ramach oceny merytorycznej Wniosku lub na zasadach określonych
w Umowie.

Aby uzyskać więcej informacji, wypełnij wniosek: DOTACJE ZUS BHP