Dotacje ZUS

Na co otrzymasz dotacje ZUS?

dotacje zus, dotacja zus do bhp

Dotacje ZUS na projekty inwestycyjne

Dofinansowane mogą być inwestycje polegające na zakupie i instalacji:

 • osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń
 • dotacje ZUS do optoelektrycznych urządzeń ochronnych
 • urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi,)
 • dofinansowanie ZUS do elementów systemów sterowania z funkcjami bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, blokujących i zezwalających, wyłączników krańcowych, wyłączników awaryjnych)
 • dotacje ZUS do urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach
 • kabin dźwiękoizolacyjnych, tłumików akustycznych, materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych oraz kabin, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem, polami elektromagnetycznymi
 • dotacje z ZUS do wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych np. wibroizolatorów, amortyzatorów
 • neutralizatorów elektryczności statycznej
 • dotacje ZUS do urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze np. filtrów, filtropochłaniaczy
 • urządzeń i elementów wentylacji miejscowej lub ogólnej nawiewno-wywiewnej np. obudów, okapów, ssawek,
 • dotacje ZUS do urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości np. podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome (przejezdne), podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, samojezdne mocowane na pojeździe oraz przewoźne)
 • dotacje z ZUS urządzeń (bez własnego napędu – nie samojezdnych) służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów np. ręczne wózki paletowe, wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, wciągniki i żurawiki do 450 kg
 • dotacje ZUS do wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych służących ograniczeniu  obciążenia  układu  mięśniowo-szkieletowego,  w  przypadkach,  gdy zastosowanie  urządzeń  przemieszczanych  ręcznie  nie zapewnia  skutecznego  ograniczenia  tych  obciążeń
 • dofinansowanie ZUS do urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.

Dotowane mogą być również działania polegające na:

 • zakupie środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla mikro i małych firm pod warunkiem pozytywnej oceny dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokonanie na jej podstawie właściwego doboru środków ochrony indywidualnej)
 • dotacje ZUS do modernizacji linii technologicznej mającej na celu poprawę bezpieczeństwa pracy, z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części.

Dotacje ZUS na projekty doradcze

Dofinansowane mogą być następujące działania doradcze:

  • identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami
  • wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w miejscu pracy, takich jak:
  • czynniki chemiczne i pyły
  • czynniki biologiczne
  • czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat)
  • czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym), o ile są wykonywane jako element innych działań objętych wnioskiem
  • dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń
  • przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy
  • wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych
  • opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej
  • opracowanie projektów technicznych instalacji sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

Sprawdź więcej: Dotacje ZUS