Przejdź do treści

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Konkurs dofinansowanie

KONKURS

Konkurs dofinansowanieZakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy.

Termin składania wniosków 16 lipca – 23 sierpnia 2018 r.

Celem Konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinansowania jest wybór Projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Zgłoś się po pomoc w przygotowaniu dokumentów >>

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki.

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez  ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany

Sposób komunikacji

Zapytania w celu uzyskania pomocy w opracowaniu Wniosku do Konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@dotacjezus.pl w terminie do 23 sierpnia 2018 r.

Zgłoś się po pomoc aby uzyskać wypełniony Wniosek ZUS >>

Dokumenty dotyczące Konkursu:

Regulamin konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2019 r.
Załącznik Nr 1    –    Kryteria wyboru projektów w ramach Programu dofinansowania;
Załącznik Nr 2    –    Formularz Wniosku o dofinansowanie;
Załącznik Nr 3    –    Instrukcja wypełniania Wniosku;
Załącznik Nr 4    –    Katalog działań inwestycyjnych i doradczych;
Załącznik Nr 5    –    Wzór Umowy;
Załącznik Nr 6    –    Wytyczne do opracowania oceny ryzyka zawodowego;
Załącznik Nr 7    –    Wytyczne do opracowania oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1773 z późn. zm.).

Więcej informacji uzyskają Państwo po przesłaniu Wniosku