Przejdź do treści

Dofinansowanie ZUS BHP 2024

Czy wiesz jak uzyskać dotacje z ZUS na BHP w 2024 roku?  Już teraz zgłoś się do programu, aby otrzymać szczegółowe informacje jak uzyskać dofinansowanie ZUS BHP 2024. 

Termin składania wniosków o dofinansowanie ZUS: 26 lutego 2024 r. – 27 marca 2024 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych postanowił ulżyć przedsiębiorcom w zakresie utrzymania zdolności do pracy pracowników. Od 10 lat można otrzymać z ZUS dotacje na poprawę warunków pracy w firmie. Dofinansowanie na poprawę BHP można otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata; minimalna kwota dofinansowania to 10 tys. zł., a maksymalna – niezależnie od wielkości firmy – 300 tys. O środki na poprawę BHP może ubiegać się każda firma, która przygotuje wypełniony wniosek o dofinansowanie z ZUS projektu inwestycyjnego lub doradczo-inwestycyjnego w zakresie BHP. Pomocy w tym zakresie można uzyskać poprzez zgłoszenie za pomocą formularza na stronie Kontakt.

Dofinansowanie ZUS na BHP 2024

DOTACJE ZUS BHP 2024
Dofinansowanie ZUS BHP 2024

Od 1 stycznia 2018 roku weszły w życie nowe przepisy, które zmieniają zasady działania programu. Te same zasady programu ZUS dotacje 2024 będą obowiązywać wszystkich przedsiębiorców. Celem realizowanych działań jest tzw. ZUS prewencja wypadkowa. Do tej pory wnioski były rozpatrywane w kolejności zgłoszeń, a na ocenę projektu trzeba było czekać nawet kilkanaście miesięcy! Aktualnie wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane w ramach procedury konkursowej. Jeśli chodzi o zakres na jaki możemy uzyskać z ZUS dofinansowanie BHP 2024 to nie uległo to zmianie i nadal jest wiele możliwych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo:

 • osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń
 • optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych itp.)
 • urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi itp.),
 • elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych itp.),
 • kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwięko-chłonnoizolacyjnych
 • obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi,
  wyrobów i ustrojów przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.)
 • neutralizatorów elektryczności statycznej
 • urządzeń oczyszczających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy itp.)
 • urządzeń i elementów wentylacji
 • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości
 • urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków
 • dotacje z ZUS na wózek widłowy
 • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.

Wniosek o dofinansowanie z ZUS

Przygotowanie wniosku ZUS o dofinansowanie BHP warto powierzyć specjalistom z kilkuletnim doświadczaniem. Na rynku jest wiele firm, które oferuję pomoc w wypełnieniu wniosku, ale jest to dla nich nowy obszar, ponieważ do tej pory przygotowywali wyłącznie wnioski o środki z unii europejskiej. Przypominamy, że program działa od 2013 roku, dlatego doradca powinien mieć przeprowadzonych wiele projektów. W przeciwnym wypadku możemy dowiedzieć się po kilku miesiącach, że nasz wypełniony wniosek o dofinansowanie ZUS został odrzucony, a możliwość uzyskania środków na poprawę warunków pracy naszych pracowników niestety przepadła. W celu uzyskania dokładnych informacji i pomocy prosimy o wypełnienie formularza w zakładce Kontakt.

Warunki uczestnictwa w konkursie

Do Konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
2) nie zalega z opłacaniem podatków;
3) nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji,
postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
4) nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
5) nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Wniosek, złożony przez Wnioskodawcę, który nie spełnia powyższych kryteriów , nie podlega rozpatrzeniu. W jednym Projekcie może być realizowanych równocześnie wiele działań o różnym charakterze i z różnych obszarów technicznych, które mają przyczynić się do ograniczenia lub zniwelowania występowania czynników ryzyka na stanowiskach pracy. W ramach Programu dofinansowania podlegają dofinansowaniu wyłącznie działania inwestycyjne i doradcze wskazane w Katalogu działań. Planowany termin realizacji Projektu, określony we Wniosku, nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy. Wnioskodawca powinien zaplanować go biorąc pod uwagę: czas potrzebny od zamówienia/zlecenia, dostawy/usługi, przeprowadzenie pomiarów po realizacji Projektu, zdobycie uprawnień na urządzenia (jeśli Projekt tego wymaga). Termin ten może być zmieniony jedynie przez Eksperta w ramach oceny merytorycznej Wniosku lub na zasadach określonych
w Umowie.

Aby uzyskać więcej informacji, wypełnij wniosek: WNIOSEK ZUS BHP